Kryterium I Publikacje – FAQ

Czy 1 slot to 1 publikacja?

Nie, 1 slot nie jest tożsamy z 1 publikacją. Slot publikacyjny to miara udziału autora w publikacji (jednostkowy udział).
Dla publikacji jednoautorskiej udział ten wynosi 1. W przypadku publikacji wieloautorskich udział jednostkowy zależy od:

 • całkowitej wartości punktowej danej publikacji,
 • liczby współautorów z danego podmiotu i danej dyscypliny,
 • liczby wszystkich autorów danej publikacji.

Zob.obliczanie slotów


Czy wszyscy pracownicy mają wypełnić 4 sloty?

Suma slotów za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe poszczególnych pracowników nie może być większa niż 4-krotność średniej wartości iloczynu wymiaru etatu i udziału czasu pracy w dyscyplinie ze wszystkich lat z okresu objętego ewaluacją (4 lata).

 • W przypadku pracownika, który przez cały okres ewaluacji prowadził działalność naukową w jednej dyscyplinie i jest zatrudniony na pełen etat uczelnia może zgłosić 4 sloty.
 • W przypadku pracownika zatrudnionego na pół etatu (0,5 etatu, 100% udziału czasu pracy w dyscyplinie):

4 x [(0,5  x 1 + 0,5  x 1 + 0,5  x 1 + 0,5  x 1) : 4] = 4 x 0,5 = 2 sloty.

 • W przypadku, gdy 4-krotność iloczynu jest mniejsza niż 1, przyjmuje się, że suma udziałów jednostkowych wynosi 1, np. w przypadku pracownika zatrudnionego na na ćwierć etatu w okresie 2024-2025 (2 lata objęte ewaluacją): 4 x [(0 + 0 + 0,25 x 1 + 0,25 x 1) : 4] = 4 x 0,125 = 0,5 = 1 slot.
 • W przypadku pracownika zatrudnionego na pół etatu prowadzącego działalność naukową w dwóch ewaluowanych dyscyplinach, np. 75% nauki medyczne, 25% nauki o zdrowiu suma slotów wynosi:
  • nauki medyczne: 4 x [(0,5 x 0,75 + 0,5 x 0,75 + 0,5 x 0,75 + 0,5 x 0,75) : 4] = 4 x 0,375 = 1,5 slotu;
  • nauki o zdrowiu: 4 x [(0,5 x 0,25 + 0,5 x 0,25 + 0,5 x 0,25 + 0,5 x 0,25) : 4] = 4 x 0,125 = 0,5 = 1 slot.

Daną publikację pracownik może wykazać w ewaluacji tylko raz – w jednym podmiocie i tylko w ramach jednej dyscypliny.

 • W przypadku osób reprezentujących dwie dyscypliny naukowe, spośród których w ramach jednej dyscypliny naukowej ewaluacja nie jest przeprowadzana w podmiocie, sumę udziałów jednostkowych za publikacje naukowe uwzględniane w ewaluacji w ramach drugiej dyscypliny naukowej zwiększa się o 1.

Najważniejsze, aby każdy pracownik wypełnił swój limit publikacjami o wysokiej punktacji, bo tylko takie przyczynią się do dobrego wyniku ewaluacji. Maksymalna punktacja możliwa do osiągnięcia przy wypełnieniu 4 slotów to 800 punktów (autorstwo lub współautorstwo odpowiedniej liczby publikacji za 200 punktów).


Jestem pracownikiem na stanowisku asystenta od 01.10.2023 roku. Czy w związku z tym moja ocena ma zawierać ilość publikacji od 2023 do 2025? Czyli mam wypełnić za każdy rok 1 slot? Czyli łącznie 4 sloty w moim przypadku?

Okres ewaluacji obejmuje 4 lata. Maksymalnie 4 sloty mogą wypełnić pracownicy zatrudnieni na cały etat w ramach 1 dyscypliny przez cały okres ewaluacji. W przypadku 3 lat zatrudnienia limit slotów wynosi: 4 x [(0 + 1 + 1 + 1) : 4] = 4 x 0,75 = 3 sloty, dla wszystkich publikacji powstałych w wyniku zatrudnienia w UMW w okresie ewaluacji (liczy się tutaj suma slotów publikacyjnych o najwyższych wartościach punktowych z całego okresu, a nie z każdego roku osobno).


Ile slotów można wypełnić publikacjami w monografiach?

Nie więcej niż połowa sumy slotów przypadająca na pracownika może obejmować monografie naukowe, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach (w przypadku dyscyplin z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu są to monografie z poziomu I wykazu wydawnictw za 80 punktów oraz monografie spoza wykazu za 20 punktów).

Jeśli wartość połowy sumy slotów jest mniejsza niż 1, suma udziałów jednostkowych z ww. monografii może wynosić maksymalnie 1.

Limit ten nie obejmuje monografii naukowych za 200 punktów (poziomu II wykazu wydawnictw).


Czy są jakieś granice w liczbie publikacji jednego autora, które w interesie uczelni należałoby wprowadzić, aby zoptymalizować wynik ewaluacji?

Dla każdego pracownika określony jest limit sumy slotów, które mogą być uwzględnione w ewaluacji w ramach dyscypliny (minimum 1 – maksimum 4). Liczba publikacji, którymi ten limit pracownik może wypełnić, zależy od jego udziału jednostkowego w każdej z nich. Aby zoptymalizować wynik ewaluacji należy zadbać, aby limit slotowy wypełnić udziałami o wysokiej wartości punktowej. Zalecane jest publikowanie w czasopismach za co najmniej 100 punktów.


Czy należy przyjąć, że lepiej wypełnić całkowicie 4 sloty, np. „gorszymi pracami” niż wypełnić, np. tylko 2, ale tymi bardzo dobrymi? Co wykazują symulacje wielkości średniej w tym zakresie?

W ocenie osiągnięć publikacyjnych istotne są punkty – liczy się jaką wartość punktową wniesie każdy pracownik do ewaluacji swojej dyscypliny (liczba slotów jest tylko limitem zgłaszanych osiągnięć, który warto wykorzystać). W ewaluacji korzystniejsza jest sytuacja, jeśli pracownik wypełni np. tylko 2 sloty za 400 punktów, niż jeśli wypełni 4 sloty za 160 punktów.


Całkowita liczba ocenianych w ramach dyscypliny slotów wynosi 3N. Czy to będą po trzy najlepsze publikacje każdego pracownika z grupy N?

Zasady uwzględniania publikacji w ewaluacji opierają się na podwójnym ważeniu maksymalnej liczby publikacji, które można zgłosić do ewaluacji – dokonywane z poziomu naukowca (najlepsze publikacje zapełniające wyznaczony dla niego limit slotów) i z poziomu podmiotu (3N slotów dla dyscypliny).

Wszystkie publikacje zgłoszone do ewaluacji uwzględnione zostaną w Systemie Ewaluacji Dorobku Naukowego, który za pomocą algorytmu optymalizacyjnego, uwzględniającego wszystkie złożoności mechanizmów ewaluacji, dokona automatycznego wyboru publikacji, zapewniającego uzyskanie maksymalnego wyniku oceny.


W okresie 2022-2025 przebywałam w sumie 2 lata na urlopach macierzyńskich. Czy z tego tytułu mogę liczyć na zmniejszenie limitu koniecznych do uzyskania punktów (slotów)?

Dłuższa nieobecność pracownika nie zmniejsza sumy slotów jaką może zgłosić do ewaluacji.

Zgodnie z § 17 pkt. 10 rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej: pracownik, który posiada usprawiedliwioną nieobecność łącznie przez co najmniej 24 miesiące lub przez co najmniej 1/2 okresu zatrudnienia w ewaluowanym podmiocie nie generuje kar dla uczelni z tytułu braku publikacji. Jeśli jednak pracownik posiada dorobek publikacyjny obejmujący okres ewaluacji, powinien go do ewaluacji zgłosić.


Czy w przypadku, kiedy opublikuję pracę tylko z jednym współautorem, który jest pracownikiem dydaktycznym, nie należy do liczby N i nie złożył nigdzie oświadczenia, to mój udział jednostkowy za daną publikację będzie wynosił 1 czy 1/2?

Wszystko zależy od tego, jaka jest całkowita punktacja publikacji.

W wymienionym przypadku dla publikacji:

 • w czasopiśmie za 100 i więcej pkt lub w monografii za 200 pkt udział jednostkowy autora wynosi 1,
 • w czasopiśmie za 40 lub 70 pkt lub w monografii za 80 pkt udział jednostkowy współautora wynosi 0,7071;
 • w czasopiśmie za 20 i mniej pkt lub w monografii za 20 pkt udział jednostkowy współautora wynosi 0,5;

Zob. obliczanie slotów


Czy mogę publikować w wydawnictwach i czasopismach spoza wykazów ministerialnych?

Publikacje spoza wykazów ministerialnych mają niewielką wartość punktową, dlatego nie dadzą dobrego wyniku w ewaluacji. Pracownik z grupy N, który nie posiada publikacji lub publikuje tylko w wydawnictwach i czasopismach spoza wykazów ministerialnych, generuje dla uczelni karę – zmniejszenie limitu zgłaszanej liczby slotów dla ewaluowanej dyscypliny o 3.


Jestem autorem/współautorem publikacji punktowanych z okresu ewaluacji, a mimo to wliczam się do tzw. NO (N zero) i generuję dla uczelni karę 3 sloty mniej, dlaczego?

Warunkiem niezaliczenia do NO (N zero) jest zgłoszenie do ewaluacji przynajmniej jednej pracy, w wersji ostatecznej afiliowanej do UMW, z wykazu MNiSW. Punktem odniesienia jest tutaj wykaz opublikowany w okresie ewaluacji: Wykaz czasopism naukowych


Na ministerialnym wykazie wydawnictw monografii naukowych wydawnictwo ma 80 punktów. Dlaczego w Polskiej Platformie Medycznej UMW przy rozdziale jako punktacja całkowita wpisane jest 20 punktów?

Punktacja umieszczona w wykazie wydawnictw dotyczy całkowitej wartości punktowej monografii (czyli de facto autorstwa całej monografii). Dla monografii z określoną punktacją rozporządzenie ws. ewaluacji określa dodatkowo punktację dla redakcji naukowej takiej monografii i rozdziału w takiej monografii:

 • wykaz wydawnictw poziom II:

monografia naukowa – 200 pkt.;

redakcja – 100 pkt.

rozdział – 50 pkt;

 • wykaz wydawnictw poziom I:

monografia naukowa – 80 pkt

redakcja – 20 pkt

rozdział – 20 pkt

 • monografia naukowa spoza wykazu wydawnictw – 20 pkt

redakcja – 5pkt

rozdział – 5pkt


Gdzie mogę sprawdzić jak wyglądają moje sloty publikacyjne i jaka jest ich wartość?

Polska Platforma Medyczna UMW (https://ppm.umw.edu.pl/) udostępnia informacje o slotach w profilu autora, zakładka „Ewaluacja” Logowanie do profilu autora


W Polskiej Platformie Medycznej UMW przy moich publikacjach brakuje obliczeń moich slotów – dlaczego?

Przyczyny mogą być dwie:

 1. Sloty analizowane są wyłącznie dla osób podlegających ewaluacji, czyli tych pracowników, którzy prowadzą działalność naukową w Uczelni i złożyli oświadczenia o dyscyplinie oraz o zaliczeniu do liczby N.
 2. W analizie slotów w PPM uwzględniane są tylko te publikacje, w których pracownik afiliował do UMW.

Czy osoby, które mają wysoko punktowane prace mają pisać kolejne, czy już nie, bo to i tak się nie będzie liczyć?

Ewaluacja stawia pewne limity co do ocenianego dorobku każdego pracownika w ramach ewaluowanej dyscypliny. Nie stawia jednak ograniczeń dla ogólnego dorobku naukowca.

Obowiązkiem każdego pracownika naukowego jest prowadzenie badań naukowych, których podstawowym efektem są publikacje. Ważne, aby publikowane były w dobrych źródłach, to będzie zawsze korzystne w każdej ocenie naukowca i uczelni.


Czy wiadomo jak często aktualizowany będzie wykaz czasopism z liczbą punktów za publikację naukową?

Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ze zm. nie określa terminów, dopuszczone są jednak dwie ścieżki – opublikowanie nowego wykazu lub aktualizacja istniejącego wykazu (dodanie lub usunięcie czasopism, które zaczęły lub przestały spełniać warunki).

Wykaz czasopism oraz wykaz wydawców monografii z liczbą punktów za przyznane publikacje ogłaszane są w formie komunikatu MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-05-stycznia-2024-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych – wyszukiwarka obejmująca aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych i wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.


Czy artykuły, które opublikowane zostały w czasopismach z wykazu MNiSW nieprzypisanych do danej dyscypliny nie będą się liczyły w ewaluacji tej dyscypliny?

Wszystkie osiągnięcia uwzględniane w ewaluacji muszą mieć merytoryczny związek z badaniami naukowymi prowadzonymi w danym podmiocie w danej dyscyplinie.

Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, którym dana dyscyplina naukowa jest przypisana, automatycznie uznaje się za mający związek z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, prowadzonymi w ramach tej dyscypliny naukowej.

W przypadku artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym, do którego nie została przypisana dyscyplina, na potrzeby której dany artykuł jest zgłaszany do ewaluacji, ważne jest, aby miał on merytoryczny związek z badaniami naukowymi prowadzonymi w ramach deklarowanej dyscypliny. Jeśli artykuł bezspornie spełnia to założenie, będzie uwzględniony w ewaluacji dyscypliny.

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-05-stycznia-2024-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych – wyszukiwarka czasopism z wykazu MNiSW dla ewaluowanych przez UMW dyscyplin: nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki farmaceutyczne.


Czy w ewaluacji nauki brane są pod uwagę prace z nr DOI publikowane online?

Wg rozporządzenia ws. ewaluacji § 11 ust. 3. liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8 pkt 1 i 3, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism i ostatnim wykazem wydawnictw, sporządzonymi i udostępnionymi przez ministra w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa […].

Przez ostateczną formę rozumieć należy ostateczne dane bibliograficzne zarówno w wydawnictwach drukowanych jak i elektronicznych.

W przypadku prac publikowanych w Internecie przed ukazaniem się ich w wersji właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa (umieszczanych na stronach czasopism, wydawnictw lub w bazach ze statusem: online ahead of print, epub ahead of print, early view, on-line first, itp.), ostateczną formą będzie dopiero publikacja w konkretnym wydaniu (oznaczonym rokiem, tomem, numerem, strony/nr artykułu) i w takiej wersji będzie zgłaszana do ewaluacji.

Sam numer DOI nie jest wyznacznikiem ostatecznej formy publikacji (DOI jest identyfikatorem publikacji nadawanym często już na początku procesu wydawniczego).


Otrzymałem propozycję zostania „guest editor” dla jednego wydania czasopisma z IF. Czy publikowanie jest opłacalne z punktu widzenia ewaluacji? Jako guest editor mam wolna rękę w doborze tematów i autorów. Czasopismo oczekuje prac przeglądowych, a nie oryginalnych. To daje możliwość opublikowania kilku prac w optymalnej dla nas „konfiguracji slotowej”.

Z takiej okazji warto skorzystać, szczególnie dając możliwość opublikowania prac autorom o niewielkim dotąd wkładzie punktowym w ewaluacji i we wspomnianej optymalnej „konfiguracji slotowej”.