kryterium II

EFEKTY FINANSOWE badań naukowych i prac rozwojowych (waga kryterium =20%)

Przejdź do najczęściej zadawanych pytań związanych z kryterium II
Ocenę efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych przeprowadza się na podstawie przyznanych środków finansowych na realizację projektów badawczych oraz środków finansowych uzyskanych w wyniku komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych w podmiocie w poszczególnych dyscyplinach.

Ocenie podlegają:
 1. projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE albo niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, oraz zadania finansowane z NCBiR, NCN;
 2. komercjalizacja wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
 3. usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

 

Ważne:

W przypadku projektów badawczych istotna jest osoba Kierownika

– projektu – w przypadku gdy ewaluowany podmiot jest albo był liderem grupy realizującej projekt,

– zespołu badawczego – w przypadku gdy ewaluowany podmiot jest albo był jednym ze współwykonawców projektu.

Aby środki przyznane na realizację projektu mogły zostać uwzględnione do celów ewaluacji, Kierownik powinien:

 • zostać zaliczony do liczby N w danej dyscyplinie naukowej, lub
 • w okresie objętym ewaluacją odbywać kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywać rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której należy dana dyscyplina naukowa, z wyłączeniem osób, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, lub
 • nie być zaliczony do liczby N w danej dyscyplinie naukowej (czyli naukowiec z oświadczeniem o N w innej jednostce), ale prowadzić działalność naukową w ramach tej dyscypliny i być zatrudnionym w okresie objętym ewaluacją w Uczelni na stanowisku nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych.
Punktacja a wysokość środków – 1 punkt będzie przyznawany za każde:
 • 10 000 zł sumy przychodów osiągniętych przez ewaluowany podmiot albo inny podmiot utworzony przez niego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub know-how związanego z tymi wynikami oraz z tytułu usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Nie więcej niż 10-krotność liczby N;
 • 25 000 zł sumy środków finansowych na realizację projektów, jeżeli projekt jest albo był realizowany przez grupę podmiotów, do której należy ewaluowany podmiot, której liderem jest podmiot nienależący do systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 • 50 000 zł sumy środków finansowych na realizację projektów realizowanych samodzielnie przez ewaluowany podmiot albo realizowanych przez grupę podmiotów, której liderem jest albo był ewaluowany podmiot albo inny podmiot należący do systemu szkolnictwa wyższego.
Istotne dla II kryterium ewaluacji:
 • Uczelni zdecydowanie opłaci się staranie o każdy, nawet najmniejszy grant i choćby najmniejsze zlecenie, ponieważ będą wliczane do sumy środków uzyskanych z danego tytułu w okresie objętym ewaluacją.
 • Doceniana jest współpraca podmiotów systemu SWiN z podmiotami spoza tego systemu, głównie przedsiębiorcami, realizowana w formie wspólnych projektów.
 • Gdy Uczelnia będzie liderem grupy realizującej wspólnie projekt badawczy, wtedy do obliczenia wysokości punktów można uwzględnić całą sumę środków przyznanych wszystkim podmiotom współrealizującym dany projekt.
 • Gdy podmiot systemu SWiN będzie jednym ze współwykonawców projektu do obliczania punktacji będzie uwzględniana tylko wysokość środków finansowych, które zostały mu przyznane.
Przewodnik ewaluacji jakości działalności naukowej w rozdziale trzecim – „Kryterium II” na stronach 74-77 opisuje szczegółowo to kryterium:

„W przypadku punktów przyznawanych za przychody z tytułu realizowanych projektów nie przewiduje się żadnych limitów. Intencją Ministra jest bowiem pobudzenie aktywności badawczej polskich naukowców w zakresie aplikowania o granty badawcze w drodze konkursowej, w szczególności zaś aplikowania o zagraniczne granty na projekty badawcze. Temu ostatniemu celowi służy również podwyższenie punktacji za pozyskanie grantów badawczych ze źródeł zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Z tego powodu punktację w kryterium II, związaną z wysokością środków finansowych przyznanych na realizację projektów badawczych zwiększa się w następujący sposób:

1) o 400% – w przypadku projektów finansowanych przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych (European Research Council);

2) o 200% – w przypadku projektów finansowanych w ramach programów ramowych w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programów związanych z wdrażaniem tych programów;

3) o 50% – w przypadku innych projektów niż określone w pkt 1 i 2, finansowanych przez instytucje zagraniczne albo organizacje międzynarodowe, albo z udziałem środków, o których mowa w art. 365 pkt 9 ustawy (zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)

W przypadku punktów uzyskiwanych za przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami oraz z tytułu badań zleconych, liczba punktów do uzyskania nie będzie mogła przekroczyć 10-krotności liczby N, aby ze względu na preferencyjną skalę punktową nie zmarginalizować przychodów z tytułu realizacji projektów badawczych. Przyjęty limit oznacza, że przychody z tytułu komercjalizacji badań zleconych w okresie objętym ewaluacją w przeliczeniu na jednego pracownika uwzględnionego w liczbie N nie będą mogły przekroczyć 100 tys. zł.”

Przydatne linki:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000392
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1352