Kryterium III – FAQ

Pyt.1: Formularz Opisu Wpływu jest typowy dla naszej uczelni czy dla wszystkich podmiotów SZWiN ?

W UMW wdrożono wytyczne na podstawie aktów prawnych, tj.:

 • Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 267 ust. 1 pkt 3. Podstawowymi kryteriami ewaluacji są: (…)wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
 • 23 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej w brzmieniu nadanym przez §1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji.
 • 5 ust 3 pkt 6 Rozporządzenia ministra edukacji i nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Wszystkie podmioty Szkolnictwa Wyższego mają obowiązek przedstawienia dorobku naukowego w III Kryterium ewaluacji (waga kryterium = 20%) w formie Formularza Opisu Wpływu, który następnie wprowadza się do systemu POL-on.


Pyt.2: Jak rozumieć sformułowanie zawarte w rubrykach Formularza Opisu Wpływu?: „Informacja o podstawie zgłoszenia opisu wpływu: opis został zgłoszony jako wymagany w związku z liczbą osób ustaloną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 267 ust. 2 pkt 1 w okresie objętym ewaluacją jakości działalności naukowej.”

Wymóg ten wynika z analizy liczby N w ewaluowanych dyscyplinach. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem ws. ewaluacji podmiot przedstawia w danej dyscyplinie naukowej:

 • 2 opisy wpływu – jeżeli liczba N w tej dyscyplinie jest nie większa niż 100,00;
 • 3 opisy wpływu – jeżeli liczba N w tej dyscyplinie wynosi od 100,01do 200,00;
 • 4 opisy wpływu – jeżeli liczba N w tej dyscyplinie wynosi od 200,01do 300,00;
 • 5 opisów wpływu –jeżeli liczba N w tej dyscyplinie jest większa niż 300,00.

W przypadku UMW , na podstawie analizy liczby N w ewaluowanych dyscyplinach:

 • Nauki Medyczne przedstawiają 5 opisów wpływu,
 • Nauki o Zdrowiu 3 opisy wpływu,
 • Nauki Farmaceutyczne 3 opisy wpływu.

Pyt.3: Co oznacza pole z FOW „Charakterystyka wpływu”? Co należy scharakteryzować?

Należy wyjaśnić na czym ten wpływ polega w oparciu o przedstawiane dowody (np. raporty, pisma poświadczające, wydane akty prawne) oraz kto jest jego beneficjentem.

Ponadto należy wykazać:

 • związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy prowadzoną działalnością a osiągniętym w otoczeniu­­ wpływem społecznym;
 • obszar wpływu społecznego czyli jakie są społeczne, ekonomiczne, środowiskowe lub kulturowe korzyści z badań i odkryć naukowych;
 • zasięg w ujęciu geograficznym: międzynarodowy, krajowy, regionalny, lokalny;
 • zmiany jakie zaszły w obszarze ochrony zdrowia (lub innym, który wybraliśmy)
 • kto konkretnie (grupy beneficjentów wpływu, organizacje) z nich skorzystał;

Bezwzględnie należy pamiętać o NIEPRZEKROCZENIU liczby znaków w obu wersjach językowych: polskim i angielskim. Ponieważ jest to dokument źródłowy dla sprawozdawcy/użytkownika systemu POL-on, który będzie wprowadzał informację do systemu tylko i wyłącznie na bazie otrzymanego i zatwierdzonego wewnętrznie dokumentu.


Pyt.4: Jaki tytuł należy podać w FOW? Czy może być to np. tytuł projektu naukowego?

Niekoniecznie. Ponieważ tytuł projektu może zawierać założenia a Opis Wpływu ma już wykazać ZAISTNIAŁY WYNIK. Można wykorzystać tytuł z projektu badania naukowego, ale nie jest to sztywna zasada. Tytuł Opisu Wpływu powinien być celny i naprowadzający na jego zawartość merytoryczną. Tutaj ważne są słowa klucze do wykorzystania w tytułach, dla przykładu:

 • wykorzystanie/wdrożenie….
 • zwiększanie/wzrost (np. ochrony zdrowia i życia)
 • wyeliminowanie/ obniżenie/zatrzymanie/ ustanie
 • uzyskanie/ odkrycie
 • wzmacnianie (zdrowia, psychiki, jakości życia, funkcjonalności człowieka)
 • wpływ/ impakt/oddziaływanie
 • zmiana/ ewolucja
 • optymalizacja (metody, procesu, kosztochłonności, wielu współczynników)
 • zaimplementowanie rozwiązań
 • zastosowanie/egzekwowanie
 • kontrola
 • inspirowanie

UWAGA! Tytuł to 150 znaków w języku polski i angielskim.


Pyt.5: Jak uzasadnić interdyscyplinarność o kluczowym znaczeniu? Jak rozumieć to zagadnienie? Każdy naukowiec może założyć, że jego badanie jest unikatowe i przełomowe.

Należy scharakteryzować na czym polegała interdyscyplinarność działalności naukowej oraz w jakim sensie ewaluowany podmiot uznaje wyniki swoich badań za kluczowe/przełomowe. Należy opisać, jaki był wkład naukowy pracowników reprezentujących różne dyscypliny naukowe oraz jakie korzyści wyniknęły z tej współpracy. Do czego nie udałoby się dojść bez udziału, wyników badań naukowych w innej dyscyplinie.

O przełomowości mogą świadczyć opisy „do tej pory nie stosowano”, „odtąd poprzez zastosowanie zmieniło się” i „wykazano następujący wynik …… wobec dotychczasowych praktyk”. Należy załączyć odpowiednie dowody świadczące o interdyscyplinarności, np. zaświadczenia podmiotu, z którym wykonywane były badania naukowe lub np. link do https://radon.nauka.gov.pl/dane/nauczyciele-akademiccy-badacze-i-osoby-zaangazowane-w-dzialalnosc-naukowa wskazujący na dyscyplinę naukową współautora, współtwórcy, kierownika projektu, kierownika zespołu badawczego/ lub link do ORCiD ww. osoby, wskazujący na jego publikacje naukowe, badania w innych dyscyplinach niż nasza/autora Opisu Wpływu.

Ocena opisu wpływu jest zwiększana o 20% w przypadku, gdy bezspornie wykażemy, że interdyscyplinarność badań naukowych lub prac rozwojowych miała kluczowe znaczenie dla powstania danego wpływu.

Interdyscyplinarność a specjalizacja często jest mylona. W dyscyplinie nauki medyczne może być min. specjalizacja ginekologia, pediatria, ortopedia, itd.

Interdyscyplinarność to wspólne prace w różnych dyscyplinach, np. nauki medyczne wspólnie z naukami farmaceutycznymi.


Pyt.6: W jakim formacie lub formie powinny być dowody, które trzeba załączyć do Formularza Opisu Wpływu?

Dowody wpływu, w liczbie nie większej niż 5 na jeden opis wpływu, zamieszcza się jako oddzielne pliki zapisane w jednym z następujących formatów danych: pdf, .mp3, .mp4, .mpeg4 lub avi.

Wielkość jednego pliku nie może przekraczać 500 megabajtów.

Dowodami mogą być:

 • Zaświadczenia
 • Liki internetowe
 • Artykuł prasowy
 • Artykuł z czasopisma branżowego
 • Informacja prasowa
 • Wytyczne lekarskie, procedury
 • Interpelacja posła na Sejm RP
 • Karta aplikacji produkt
 • Wystąpienie na konferencji
 • Nagranie muzyczne
 • Dokument potwierdzający uzyskanie nagrody
 • Opis patentowy
 • Podręcznik / materiały szkoleniowe
 • Publikacja naukowa
 • Raport
 • Strona internetowa (zrzut)

DOWODY RÓWNIEŻ PODLEGAJĄ TŁUMACZENIU.


Pyt.7: Jak mam przedstawić wpływ badania, które przedstawiam w Formularzu Opisu Wpływu?

Wpływ ma być faktyczny, realny, rzeczywisty, pewny. Nie należy używać czasu przyszłego: może, nastąpi, itp. Ważne jest słownictwo typu: ponad wszelką wątpliwość, bezspornie, w sposób nie budzący wątpliwości, badania/raporty/mierniki wykazały. Udowadnianie dotyczy czasu przeszłego, zaistniałego faktu.