kryterium I

POZIOM NAUKOWY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE I PATENTY (waga Kryterium I = 60%)

Przejdź do najczęściej zadawanych pytań związanych z kryterium I
OCENIE PODLEGAJĄ:

  1. artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów;
  2. artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism;
  3. monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i rozdziałów w takich monografiach;
  4. monografie naukowe wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
  5. przyznane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

W ewaluacji bierze się pod uwagę nie tyle liczbę publikacji co sumę udziałów jednostkowych, a więc sumę slotów (max. 4 sloty z lat 2022-2025)

SLOT publikacyjny, czyli udział jednostkowy jest miarą udziału autora w publikacji.

PUNKTY jakie otrzyma podmiot za daną publikację są sumą punktów przypisanych udziałom w „slotach publikacyjnych”.

W przypadku publikacji naukowych jednoautorskich udział jednostkowy = 1.

Natomiast w przypadku publikacji wieloautorskich udział (wypełnienia części slotu) zależy od:

  • wartości całkowitej danej publikacji
  • liczby współautorów z danego podmiotu i danej dyscypliny
  • liczby wszystkich autorów danej publikacji

Udział jednostkowy publikacji wieloautorskich ustala się według wzoru: U= P/Pc×1/k
Dla każdego udziału jednostkowego ustala się jego wartość punktową według wzoru: Pu= P/k
gdzie:
P – oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,
Pc – oznacza całkowitą wartość punktową publikacji naukowej,
k – oznacza liczbę współautorów z tego samego podmiotu,
Pu – oznacza wartość punktową udziału jednostkowego.

Sposób oceny publikacji wieloautorskich
Typ publikacji naukowej Punktacja za autorstwo -całkowita wartość punktowa publikacji naukowej -Pc Przeliczeniowa wartość punktowa publikacji wieloautorskiej -P
Monografia naukowa; redakcja naukowa monografii naukowej; rozdział w monografii naukowej – poziom II 200; 100; 50 100% punktów przyznawanych za autorstwo bez względu na stosunek liczby autorów pochodzących z ewaluowanego podmiotu do liczby wszystkich autorów
Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w wykazie czasopism 200
140
100
70 k/m, ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo
40
Monografia naukowa –poziom I, monografia naukowa pozytywnie oceniona przez KEN; redakcja naukowa monografii naukowej; rozdział w monografii naukowej 80; 20; 20
Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w wykazie czasopism 20 k/m, ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo
Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism 5
Monografia naukowa w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie wydawnictw; redakcja naukowa takiej monografii naukowej; rozdział w takiej monografii naukowej 20; 5; 5