kryterium III

OCENA WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ NA FUNKCJONOWANIE SPOŁECZEŃSTWA i GOSPODARKI (waga kryterium = 20%)

Przejdź do najczęściej zadawanych pytań związanych z kryterium III

Ocenę wpływu przeprowadza się na podstawie opisów udowadniających związek między wynikami badań naukowych a funkcjonowaniem np. ochrony zdrowia lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.
Dowody mają w szczególności formę raportów, publikacji naukowej i cytowań w innych dokumentach lub publikacjach.

    • INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Rozporządzenie ws ewaluacji:

1a. Ewaluowany podmiot zamieszcza dowody wpływu w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana ewaluacja, w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ministra.

1b. Dowody wpływu, w liczbie nie większej niż 5 na jeden opis wpływu, zamieszcza się jako oddzielne pliki zapisane w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .mp3, .mp4, .mpeg4 lub.avi. Wielkość jednego pliku nie może przekraczać 500 megabajtów.

7. W ramach oceny opisu wpływu przyznaje się punkty za:

1) zasięg wpływu:

a) 50 pkt – w przypadku wpływu o międzynarodowym zasięgu,

b) 40 pkt – w przypadku wpływu o krajowym zasięgu,

c) 30 pkt – w przypadku wpływu o regionalnym zasięgu,

d) 20 pkt – w przypadku wpływu o lokalnym zasięgu,

e) 0 pkt – w przypadku wpływu o marginalnym zasięgu albo gdy opis wpływu został sporządzony na podstawie dowodu wpływu, który nie wykazuje żadnego związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa;

2) znaczenie wpływu:

a) 50 pkt – w przypadku wpływu o przełomowym znaczeniu,

b) 25 pkt – w przypadku wpływu o istotnym znaczeniu,

c) 10 pkt – w przypadku wpływu o ograniczonym znaczeniu,

d) 0 pkt – w przypadku wpływu o znikomym znaczeniu albo gdy opis wpływu został sporządzony na podstawie dowodu wpływu, który nie wykazuje żadnego związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

7a. Ocena opisu wpływu:

1) jest sumą liczby punktów przyznanych opisowi wpływu za zasięg wpływu i za znaczenie wpływu;

2) wynosi 0 pkt–w przypadku przyznania opisowi wpływu 0 pkt za zasięg wpływu lub za znaczenie wpływu;

3) wynosi 0 pkt –w przypadku gdy opis wpływu nie ma żadnego związku zbadaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej;

4) wynosi 0 pkt za każdy brakujący opis wpływu – w przypadku przedstawienia do oceny mniejszej liczby opisów wpływu niż liczba wynikająca z ust.3.